Skip to main content
0

Privacy verklaring

Privacyverklaring AD Delhaize Lovenjoel

NV Wvb, met zetel te Langestraat 19 – 3360 Bierbeek, ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer BE 0881.444.443, handel drijvend onder de handelsbenaming AD Delhaize Lovenjoel.

Wanneer in deze privacyverklaring verwezen wordt naar AD Delhaize Lovenjoel, wordt verwezen naar voornoemde onderneming, alsook en in voorkomend geval naar elke overeenkomstig artikel 1:20 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen met de AD Delhaize Lovenjoel verbonden onderneming.

In het kader van AD Delhaize Lovenjoel worden er heel wat gegevens verwerkt, waaronder ook persoonsgegevens. Wanneer u beroep doet op de diensten van AD Delhaize Lovenjoel, vertrouwt u haar uw gegevens toe.

AD Delhaize Lovenjoel verzamelt en verwerkt de identiteits- en contactgegevens dat het ontvangt van de klant, en in voorkomend geval op aangifte van de klant ook over diens gezinsleden, zijn personeel, zijn medewerkers, zijn aangestelden en zijn zakelijke relaties (leveranciers of klanten van de cliënt) en over elke andere nuttige contactpersoon zoals aangegeven door de klant. Deze persoonsgegevens worden verwerkt door AD Delhaize Lovenjoel in overeenstemming met de Belgische wetgeving over gegevensbescherming en de bepalingen van de Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, van toepassing sinds 25 mei 2018.

Deze privacyverklaring licht toe welke gegevens AD Delhaize Lovenjoel verzamelt, waarom AD Delhaize Lovenjoel deze verzamelt en wat AD Delhaize Lovenjoel hiermee doet. Hierbij wil AD Delhaize Lovenjoel er u tevens op wijzen dat AD Delhaize Lovenjoel steeds te uwer beschikking staat indien u aanpassingen wenst in de gegevens waarover AD Delhaize Lovenjoel beschikt.

 1. Welke gegevens worden door AD Delhaize Lovenjoel verzameld?

Uw gegevens worden voornamelijk verzameld voor het vaststellen van basisinformatie (zoals uw naam, uw adres, telefoonnummer, geboortedatum, e-mailadres en de taal die u spreekt) die AD Delhaize Lovenjoel nodig heeft voor het verstrekken van diensten waarvoor u op haar beroep doet.

AD Delhaize Lovenjoel heeft deze gegevens nodig voor de volgende doeleinden, en verzamelt deze gegevens op de volgende manieren:

Gegevens waarvan u AD Delhaize Lovenjoel zelf voorziet wanneer u voor het eerst in het klantenbestand van AD Delhaize Lovenjoel wordt opgenomen, in toepassing van de nationale en Europese antiwitwaswetgeving.
Voor de meeste diensten van AD Delhaize Lovenjoel dient u AD Delhaize Lovenjoel vooraf uw identificatiegegevens (bijvoorbeeld uw naam, adres, telefoonnummers, e-mailadressen, btw-nummer, kopie van uw identiteitskaart etc.) mee te delen. Deze gegevens worden opgeslagen in een klantenlijst van AD Delhaize Lovenjoel.

Gegevens die AD Delhaize Lovenjoel ontvangt voor een bepaalde aangelegenheid nadat u reeds
als klant in de bestanden van AD Delhaize Lovenjoel werd opgenomen.
Deze gegevens omvatten, afhankelijk van de opdracht die ons wordt toevertrouwd, onder andere:

De samenstelling van uw familie, namen personeelsleden, etc….;

Eventuele andere gegevens, zoals bankgegevens;

Gegevens die AD Delhaize Lovenjoel verzamelt middels een website houdende onlineshop.
De meeste informatie is op of via de website beschikbaar zonder dat persoonsgegevens moeten worden verstrekt.
In bepaalde gevallen kan u evenwel persoonlijke informatie worden gevraagd. Dit zal u per geval gevraagd worden bij de specifieke aankoop of bestelling.

AD Delhaize Lovenjoel verzamelt echter geen persoonsgegevens met betrekking tot gevoelige categorieën, op basis van ras, religie, seksuele geaardheid of gezondheid.

 1. Hoe gebruikt AD Delhaize Lovenjoel deze gegevens?

AD Delhaize Lovenjoel hecht veel belang aan de eerbiediging van uw persoonlijke levenssfeer.
De informatie die wij verzamelen overeenkomstig hetgeen hoger wordt beschreven, wordt behandeld in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG beter bekend onder zijn Engels afkorting GDPR; voluit de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG).

AD Delhaize Lovenjoel verzamelt en verwerkt deze gegevens om de diensten te leveren waarvoor u haar tussenkomst verzocht en om de bezorging van bestellingen correct te kunnen afhandelen om u de overeengekomen producten en/of diensten te kunnen aanbieden en leveren.

Voorts om te kunnen factureren indien het gaat om een betaalde dienst. Deze financiële gegevens worden nooit op een website gepubliceerd, en ook niet aan derden ter beschikking gesteld voor doeleinden anders dan het uitvoeren van de overeenkomst.

Derdens om webstatistieken op te stellen bijvoorbeeld over het aantal bezoekers en de interesse in bepaalde te koop gestelde items in de webshop.

Tenslotte algemeen om u de diensten en advertenties uit onze winkel en op onze website algemeen te kunnen aanbieden,
en voor marketingdoeleinden om u gericht te kunnen informeren van veranderingen in assortiment en promoties te kunnen meedelen en service-berichten te kunnen laten geworden inzake openings- en sluitingsdagen.

AD Delhaize Lovenjoel vraagt uw toestemming voordat zij uw gegevens voor andere doeleinden verwerkt dan die in deze privacyverklaring worden beschreven.

AD Delhaize Lovenjoel verwerkt uw persoonlijke gegevens op haar servers. AD Delhaize Lovenjoel kan uw persoonlijke gegevens verwerken op een server die zich buiten het land bevindt waar u woont, doch verzekert zich ervan dat de verwerker in overeenstemming is met de bepalingen van de GDPR.

AD Delhaize Lovenjoel deelt persoonlijke gegevens niet met andere bedrijven, organisaties en individuen buiten AD Delhaize Lovenjoel, behalve in een van de volgende omstandigheden:

Met uw toestemming:
AD Delhaize Lovenjoel kan persoonlijke gegevens delen met bedrijven, organisaties of individuen buiten AD Delhaize Lovenjoel wanneer u haar toestemming heeft gegeven dit te doen. AD Delhaize Lovenjoel heeft uw uitdrukkelijke toestemming nodig voor het delen van gevoelige persoonlijke gegevens. U kunt deze toestemming op elk moment intrekken.

Met externe partners:
Als één van de producten en diensten van AD Delhaize Lovenjoel wordt uitgevoerd door een onderaannemer- fabrikant, kan deze externe partner ook toegang hebben tot uw persoonsgegevens (waaronder uw e-mailadres en andere gegevens) in functie van de uitvoering van een bestelling. AD Delhaize Lovenjoel gaat enkel in zee met externe partners die gegarandeerd voldoen aan de GDPR-wetgeving.

Om juridische redenen:
AD Delhaize Lovenjoel zal persoonlijke gegevens enkel delen met bedrijven, instanties of individuen (bijvoorbeeld de fiscus) buiten AD Delhaize Lovenjoel als zij te goeder trouw van mening is dat toegang, gebruik, behoud of openbaarmaking van de gegevens redelijkerwijs nodig is om:

 • te voldoen aan de geldende wetgeving, wettelijke procedures of uitvoerbare verzoeken van overheidsinstanties;
 • de op de onderlinge overeenkomst van toepassing zijnde voorwaarden af te dwingen, waaronder het onderzoeken van mogelijke schendingen van deze overeenkomst;
 • fraude en technische of beveiligingsproblemen op te sporen, te voorkomen of anderszins op te lossen;
 • de rechten, eigendom of veiligheid van AD Delhaize Lovenjoel, haar cliënteel of het publiek te beschermen, zoals vereist of toegestaan volgens de wet.

Als AD Delhaize Lovenjoel betrokken is bij een fusie, overname of verkoop van activa, blijft zij de vertrouwelijkheid van persoonlijke gegevens waarborgen en stelt ze haar cliënteel op de hoogte voordat persoonlijke gegevens worden overgedragen of onderworpen aan een ander privacy beleid.

AD Delhaize Lovenjoel doet haar uiterste best om zichzelf en haar cliënteel te beschermen tegen ongeoorloofde toegang tot of ongeoorloofde aanpassing, openbaarmaking of vernietiging van gegevens die in haar bezit zijn. In het bijzonder is het volgende van toepassing:

 • AD Delhaize Lovenjoel beoordeelt periodiek en op systematische wijze haar handelswijze met betrekking tot verzameling, opslag en verwerking van gegevens, en de bescherming tegen ongeoorloofde toegang tot systemen;
 • AD Delhaize Lovenjoel beperkt de toegang tot persoonlijke gegevens tot medewerkers van AD Delhaize Lovenjoel, contractanten en agenten die deze gegevens moeten kennen om ze voor AD Delhaize Lovenjoel te verwerken. Deze personen zijn onderworpen aan strenge contractuele en/of deontologische vertrouwelijkheidsverplichtingen en kunnen worden bestraft of ontslagen als ze niet voldoen aan deze verplichtingen.
 1. Hoelang worden uw gegevens bewaard?

AD Delhaize Lovenjoel bewaart uw persoonsgegevens net zolang als nodig voor de doeleinden zoals omschreven onder punt 2 en/of zolang er een wettelijke bewaartermijn loopt, zoals bijvoorbeeld de fiscale bewaartermijn van de boekhouding [waar Uw persoonsgegevens opgenomen zijn in de klantenbalans], de tienjarige bewaartermijn voor persoonsgegevens welke moeten worden bewaard krachtens de wet van 18 september 2017 (anti-witwasregelgeving). Daarnaast kunnen uw persoonsgegevens bewaard blijven voor archiefdoeleinden.

 1. Hoe kunt u uw gegevens laten aanpassen?

AD Delhaize Lovenjoel streeft ernaar duidelijk te zijn over de gegevens die ze verzamelt, zodat u weloverwogen beslissingen kunt nemen over hoe uw gegevens worden verwerkt. U kunt bijvoorbeeld via e-mail naar info@delhaizelovenjoel.be een aanvraag indienen om uw gegevens te wijzigen, op te vragen of te wissen;

Ook kun u uw toestemming tot de verwerking van uw persoonsgegevens voor promotionele doeleinden, persoonlijke reclame of andere (re)marketing doeleinden geven of intrekken;
Via deze weg is het ook mogelijk om een datalek te melden.
Ingeval u zoals hierboven voorzien aangeeft uw persoonsgegevens te willen wijzigen, op te vragen of te wissen, zal AD Delhaize Lovenjoel proberen deze gegevens snel bij te werken, ter beschikking te stellen of te verwijderen, tenzij AD Delhaize Lovenjoel die gegevens moet bewaren voor legitieme zakelijke of juridische doeleinden. Wanneer u uw persoonlijke gegevens bijwerkt, kan AD Delhaize Lovenjoel u vragen uw identiteit te verifiëren voordat zij uw verzoek kan verwerken.

AD Delhaize Lovenjoel kan verzoeken weigeren die op onredelijke wijze worden herhaald, die onevenredige technische inspanningen vereisen (zoals het ontwikkelen van een nieuw systeem of het aanbrengen van fundamentele wijzigingen in een bestaande handelswijze), de privacy van anderen in gevaar brengen of zeer onpraktisch zouden zijn (zoals verzoeken met betrekking tot gegevens die zich op back-upsystemen bevinden).
Indien bepaalde wetgeving AD Delhaize Lovenjoel verplicht tot het bewaren van uw gegevens, kan er op dergelijk verzoek evenmin worden ingegaan. AD Delhaize Lovenjoel zal zich er in dergelijk geval wel toe engageren de toegang tot uw gegevens intern zo veel mogelijk te beperken.

AD Delhaize Lovenjoel streeft ernaar haar databanken te handhaven op een manier die gegevens beschermt tegen onopzettelijke of kwaadwillige vernietiging of openbaarmaking. Daarom is het mogelijk dat AD Delhaize Lovenjoel, nadat uw gegevens uit haar databanken werden verwijderd, resterende kopieën niet onmiddellijk van haar actieve servers verwijderd worden en gegevens niet uit haar back-upsystemen verwijderd worden.

 1. Wanneer is deze Privacyverklaring van toepassing?

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle diensten die worden aangeboden door AD Delhaize Lovenjoel.

 1. Hoe wordt de nalevering van deze privacyverklaring gecontroleerd en hoe wordt omgegaan met klachten omtrent deze privacyverklaring?

Regelmatig controleert AD Delhaize Lovenjoel of ze voldoet aan deze privacyverklaring. Ook wanneer AD Delhaize Lovenjoel formele klachten ontvangt, zal zij contact opnemen met de persoon die de klacht heeft ingediend om vervolgacties te bespreken.

 1. Hoe worden wijzigingen aan deze privacyverklaring gecommuniceerd?

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. AD Delhaize Lovenjoel zal deze wijzigingen op de webpagina aangeven.

 1. Cookiebeleid

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op de computer van de gebruiker bij het bezoek aan websites. Deze cookies worden opgeslagen op de harde schijf van de computer van de gebruiker, opdat bij een volgend bezoek deze gebruiker wordt herkend. Cookies zijn louter een unieke identificatie in de vorm van een tekstbestand.
Cookies hebben een houdbaarheidsdatum, deze varieert afhankelijk van het type van cookie en kan variëren van het moment dat de sessie duurt, tot een specifieke datum in de toekomst waarvan ze niet langer werkzaam zijn.
In sommige gevallen worden de cookies automatisch verwijderd bij het afsluiten van de browser door de gebruiker (session cookies). In andere gevallen worden de cookies langer bewaard en kunnen deze ook bij een volgend bezoek aan dezelfde website worden aangewend (persistent cookies).

Hoe gebruikt AD Delhaize Lovenjoel cookies?

De website van AD Delhaize Lovenjoel maakt gebruik van cookies om de navigatie via haar website te vergemakkelijken, om veiligheidsredenen en om een grotere efficiëntie te bereiken bij het gebruik van de website. De gebruikte cookies zijn enkel en alleen gekoppeld aan een anonieme gebruiker en zijn of haar apparaat. De cookies bevatten geen verwijzingen die ons in staat stellen om de gebruiker te identificeren noch om informatie of cookies op het apparaat van de gebruiker te achterhalen.

Welke soorten cookies gebruikt AD Delhaize Lovenjoel?

De website van AD Delhaize Lovenjoel maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google voor statistische doeleinden. De cookies worden overgebracht naar en worden door Google opgeslagen op hun servers in de Verenigde Staten. Google mag deze informatie onder geen beding verschaffen aan derden, tenzij hiertoe een wettelijke verplichting bestaat.

Cookies verwijderen en uitschakelen?

De instellingen van de meeste internetbrowsers zorgen ervoor dat cookies automatisch worden geaccepteerd. Via de browserinstellingen op de computer van de gebruiker kan de gebruiker echter reeds geplaatste cookies verwijderen en het plaatsen van nieuwe cookies weigeren. De wijze waarop verschilt per browser. De gebruiker kan indien nodig hiervoor de hulpfunctie van de browser raadplegen.

Anders dan de anderen